Reklama
 
Blog | Bohumír Šimek

Ježíš znovuukřižovaný

Ukrajinské velikonoční zamyšlení nad ruskou genocidou nevinných, bezbranných obyvatel na Ukrajině. Svojí brutálností připomíná bezcitné mučení a smrt Ježíše z Nazaretu a přináší spásu celé Evropě.

Ježíš z Nazaretu byl hluboce znalý Tóry, proroků a moudrosti přísloví. Polemizoval s židovskou náboženskou praxí, s dvojí tváří věřících, zákoníků, vykladačů a strážců Božího slova. Preferoval pravdu a vzájemnou lásku. Svojí pravdou ohrožoval vykladače Tóry. Skrze svůj vztah k Pravdě si získával své učedníky, ale i nepřátele. Pro úplatek Jidášovi a jeho zradu byl zajat, souzen, týrán a usmrcen nejpotupnější popravou otroka. Zemřel přibytý na kříži. Křesťané věří, že vstal z mrtvých, a že je Bůh.

Bůh ze své lásky k člověku, kterého stvořil, sestoupil do lůna Mariina a žil s námi přes třicet let, aby jeho život byl ukončen potupnou smrtí. Modernímu člověku je to nepochopitelné. Podle katechismu: Dle starého prehistorického mýtu Adam zhřešil, tím si uzavřel nebe a Bůh ho vyhnal z ráje. Ježíš jako Vykupitel svojí smírnou zástupnou krvavou obětí zaplatil Adamův dluh a otevřel člověku nebe. (Podle P. Jana Rybáře „Rybář na poušti“, str. 86)

Bůh, který se stal člověku partnerem, bratrem skrze Ježíše, zemřel krutě za všechny naše hříchy, abychom mohli být vykoupeni z prvotního Adamova hříchu a spaseni. Proč toto spasení nemohl Bůh zajistit jinak?

Jedno vysvětlení a porozumění přináší až nedávný objev neuropatologa Františka Koukolíka, že člověk je naprogramován k autodestrukci. Toto naprogramování bylo nejspíš nezbytností při stvoření světa. A Bůh skrze Ježíše nám přináší korekci softwaru, abychom přežili.

Tou korekcí je Ježíšova výzva k Pravdě a Lásce. „Já jsem cesta, pravda a život!“ (Jan14,6) „Přikázání nové vám dávám, abyste se navzájem milovali. Podle toho poznají všichni, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ (Jan,13,34-35) To je podstata korekce softwaru, podstata spásy člověka. Pokud člověk tuto korekci přijme, bude spasen v moderním slova smyslu a přežije.

Bůh s Mojžíšem vyvedl Židy z egyptského otroctví za doprovodu divů a zázraků. Na památku toho Židé slaví Pesah po prvním jarním úplňku. V tu dobu křesťané slaví Velikou noc, noc Vzkříšení. Ježíš byl po svém zrazení ve společnosti lží a pokrytectvím falešně obžalován, týrán a umučen k smrti. Zemřel přibitý na kříži a byl uložen do hrobu. Třetí den ještě v noci byl Jeho hrob prázdný. Vstal z mrtvých!

Ukrajina chce vystoupit z ruského otroctví. Vyvede Volodymyr Zelenkyj své Ukrajince z otroctví jako kdysi Mojžíš své Židy? Ukrajina dnes trpí nelidským bombardováním ukrajinských obydlí, bezohledným vražděním žen, dětí a seniorů, vyvražďováním Ukrajinců a ukrajinských Rusů pod lživými narativy o zachraňování Rusů před fašisty, nacionalisty a narkomany.

Jako Ježíš svým utrpením a smrtí přinášel člověku spásu, tak i Ukrajinci svým utrpením přináší spásu celé Evropě a jako Ježíš vstal z mrtvých, vstane i Ukrajina k novému, svobodnému životu. Jako čeští legionáři si svým bojem vybojovali Československo, tak i Ukrajinci si svým hrdinstvím vybojovávají svoje členství v Evropské unii a v Severoatlantické alianci. Jen budou muset počkat, až k tomu přijde pravý čas.

Radostné Velikonoce a radostné znovuvzkříšení se Sluncem probouzející se přírodou nejen Ukrajincům, ale všem!

Reklama